Linqtec Products th

บริษัท ลิงก์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มุ่งเน้นในการเสาะแสวงหานวัตกรรมที่ดีที่สุดในการผลิตสารผสมล่วงหน้าเพื่อการผลิตอาหารสัตว์
และการผลิต Premixes ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแยกเป็น 6 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ANTIOXIDANT ที่มีคุณสมบัติช่วยในการป้องกันอาหารสัตว์และวัตถุดิบจากการเกิดการหืน (OXIDATION REACTION)
AOXTEC 101
aoxtec_1_1-01
AOXTEC F01
aoxtec_3_1-01
AOXTEC 111
aoxtec_2_1-01
AOXTEC F11
aoxtec_4_1-01
AOXTEC F12
aoxtec_5_1-01
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่มีในอาหารสัตว์และวัตถุดิบให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น
MOLDTEC 202
moldtec_2_2-01
MOLDTEC 203
moldtec_3_2-01
MOLDTEC 204
moldtec_4_2-01
MOLDTEC 211
moldtec_5_2-01
MOLDTEC 212
moldtec_6_2-01
MOLDTEC 213
moldtec_7_2-01
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยย่อยอาหารของสัตว์ประกอบไปด้วยเอนไซม์หลากหลายชนิดที่จะเข้าไปช่วยในการย่อยแป้งและโปรตีนในสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่
LINQZYME 301
linqzyme_1_1-01
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Acidifier นี้นั้นจะมีคุณสมบัติในการใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์ ช่วยลดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคและช่วยเหลือแบคทีเรียที่มีประโยชน์ให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น นิยมนำมาผสมในอาหารของลูกสัตว์ที่พึ่งหย่านม ตลอดจนนิยมใช้ในสัตว์ปีกและในสัตว์น้ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและเพิ่มการเจริญเติบโต (Growth promotor)
ACIDTEC 401
acidtec_1_2-01
ACIDTEC 402
acidtec_2_2-01
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติช่วยในการยับยั้งการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหารสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อ Salmonella ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค
SALTEC 502
saltec_2_2-01
SALTEC 512
saltec_4_2-01
SALTEC 513
saltec_5_2-01
SALTEC 514
saltec_6_2-01
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติในการช่วยให้อาหารเม็ดจับตัวแข็ง ผลิตภัณฑ์มีทั้งในรูปแบบเม็ดและน้ำเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
SURFTEC
surftec_1_2-01

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. +66-(0)-3305-0711