NEWS LinQTec

YOUR TRUSTWORTHY PARTNER IN NUTRITIONAL SOLUTIONS

บริษัท ลิงก์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตสารผสมล่วงหน้า
สำหรับใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ทุกชนิด (Feed Additive) ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์ปีก สุกร วัว ฯลฯ รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต Premixes

ABOUT LINQTEC

SERVICE SYSTEM

LINQTEC PRODUCTS

QUALITY PRODUCT

บริษัท ลิงก์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งเน้นในการเสาะแสวงหานวัตกรรมที่ดีที่สุดในการผลิตสารผสมล่วงหน้า
เพื่อการผลิตอาหารสัตว์และการผลิต Premixes ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

AOXTEC

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม antioxidant ที่มีคุณสมบัติช่วยในการป้องกันอาหารสัตว์และวัตถุดิบจากการเกิดการหืน (Oxidation)

MOLDTEC

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่มีในอาหารสัตว์และวัตถุดิบให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

LINQZYME

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยย่อยอาหารของสัตว์ประกอบไปด้วยเอนไซม์หลากหลายชนิดที่จะเข้าไปช่วยในการย่อยแป้งและโปรตีนในสัตว์

ACIDTEC

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Acidifier นี้นั้นจะมีคุณสมบัติในการใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์ ช่วยลดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคและช่วยเหลือแบคทีเรียที่มีประโยชน์ให้สามารถทำงานได้ดี

SALTEC

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติช่วยในการยับยั้งการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหารสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อ Salmonella ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค

SURFTEC

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติในการช่วยให้อาหารเม็ดจับตัวแข็ง ผลิตภัณฑ์มีทั้งในรูปแบบเม็ดและน้ำเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

WORLD STANDARD

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและมาตรฐานในการผลิตเป็นอย่างมากจนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล