Contact Us

บริษัท ลิงก์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 29/7 หมู่ 7 ตำบลท่าไข่

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

อีเมลล์ : LinQ@LinQtec.com

โทร. : +66-(0)-3305-0711
แฟกซ์ : +66-(0)-3305-0712