News

บริษัท LinQ Technology Corporation ได้ผ่านการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9001:2008 แล้ว และเรายังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสินค้า