ISO 9001:2008 Approved

ISO 9001:2008 Approved

บริษัท LinQ Technology Corporation ได้ผ่านการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9001:2008 แล้ว และเรายังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสินค้า และบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว